Et oppvekstprogram for personal, foresatte og barna i barnehagen.

Hva trenger barn for å bli robuste og ansvarlige mennesker? Hva er viktig for å kunne tåle livet på godt og vondt? Hvordan kommuniserer vi med ulike mennesker? Hvordan ordner vi opp når ting går galt? Hvordan takler vi ubehagelige følelser både store og små? Dette og mye mer jobber vi med i programmet. 

Vi bygger samfunn med glede og tilhørighet for alle.Vi begynner i barnehagen - for det er ingen tvil om at hvis vi får med alle her, da får det positive ringvirkninger i mange mange år fremover. Gledingskole består både av en digital plattform med innhold til hverdagen, men også til personalmøter og  foreldremøter.  De fysiske produktene vi skaper som bøker, samtalekort, kalendere og plakater er med å forsterke læringen og fokuset. 

Superkraften alle har

Hva skjer om vi trener ofte på å gjøre godt for andre? Hva skjer om alle vet at de har evner til å gjøre andres dag bedre? Hva med gleding for planeten? Barna forstår fort begrepet Gleding og sammen kan små og store finne veien tilhørighet for alle. 

 

Hva gir Gledingskole til barna?

Barna lærer og leker med superkraften Gleding. De lærer om hvordan vi kan forstå oss selv og andre, hvordan vi kan skape glede sammen og hvordan vi kan glede planeten. Barna får videoer, podkaster og masse fint innhold som vil engasjere, begeistre og gjøre det lettere å bygge et godt miljø sammen. 

Hva med personalet?

I Gledingskole finnes det 12 temaer til personalmøter, refleksjon og kompetanseheving for hver enkelt og innhold til en hovedmånedssamling + en gledingsamling i uken for barna. Alt i tråd med rammeplanen for barnehage. 

Målet med denne delen er å gi personalet en god plattform for kulturbygging, for å øke nærvær, mestring, glede, stolthet og engasjement på jobb. 

Til de foresatte?

Å være forelder er verdens viktigste lederjobb mener vi. Å ha små barn er krevende og givende. Med små grep og bevisstgjøringer kan hverdagen bli litt lettere og relasjoner til egne og andres barn kan styrkes. Hvordan kan foresatte være med å støtte opp om et godt barnehagemiljø? Hvordan kan foreldre bli bevisste fellesskapet?

Gledingeffekten 

Ormaskogen barnehage i Sandnes er en av mange barnehager som jobber jevnt og trutt med Gleding - ikke bare for barna, men også i personal og foreldregruppe. Se hva styrer og en mamma sier om Gleding her. 

 

Gledingskole inneholder 24 temaer gjennom året - to hver måned. 

Hva er det viktigste for å skape en god og trygg kultur? Hva trenger vi å trene mer på for å ha det bra selv og gjøre godt rundt oss? Hvordan kan vi skape glede og tilhørighet for alle? Her ser du oversikten over innholdet for året. 

Hva kan Gleding gjøre for din barnehage?

Vi formidler på personalmøter, foreldremøter og planleggingsdager,  vi skaper bøker, podkast, verktøy og vi setter det i system for alle som er involverte i barnas hverdag. Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hva som passer deres behov nå. 

Send en mail til [email protected] 

Verktøyene til hverdagen

Bøkene om Lykke og Wilmer er populære i barnehagen. De handler om viktige tema for barnas læring om sosial og emosjonell kompetanse, bøkene gir også tips til samlinger og samtaler. 

Gledingkalenderen følger skoleåret og gir enkle tips, aktiviteter og gode spørsmål til samtale gjennom hele året. 

Vi har plakater, dialogisk lesing, introduksjon til gleding i barnehagen og mye mer. Ta kontakt på [email protected] for fakturabestilling. 

Helt i tråd med rammeplanen: 

Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

 

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

 

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.

 

Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

 

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen 

skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Hva kan Gleding gjøre for din barnehage?

Vi formidler på personalmøter, foreldremøter og planleggingsdager,  vi skaper bøker, podkast, verktøy og vi setter det i system for alle som er involverte i barnas hverdag. Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut hva som passer deres behov nå. 

Send en mail til [email protected] 

eller ring Siri Abrahamsen på 900 12 090.